Om oss

Madsebakken Teater

Vi ønsker å gi barn og ungdom fra Madsebakken skolekrets, et teatertilbud i nærmiljøet. Vi vil fremme interesse for teatervirksomhet, og fremme positiv sosial aktivitet.

Madsebakken teater er ett barneteater som startet høsten 2019. Vi er ennå i startfasen, og holder nå på å sette opp vår andre forestilling.

Vi har pr i dag 25 herlige barn i teatergruppa, og en flott gjeng med engasjerte foreldre!

Verdier

Da vi startet Madsebakken teater i 2019, var det viktig for oss å skape en åpen og inkluderende arena, hvor barna kan utforske interessen for teater på deres egne premisser.  Madsebakken teater ønsker å gi dem den tryggheten det kreves å opptre foran et publikum og å stå på en scene.  Vi skal fremme interessen for teater, sang og dans gjennom gode opplevelser og samarbeid.

Styret

Styreleder: Timon Vis (952 36 113)
Nestleder: Even Thunes Jensen (959 24 433)
Styremedlem/kasserer: Mona Sivertsen
Styremedlem: Hege Marie Falch
Styremedlem: Mariana Castro

Dugnadsgrupper

Madsebakken teater er basert på dugnad fra medlemmer og foreldre. En av foreldrene til hvert barn må delta i en av dugnadsgruppene.

INSTRUKTØR, REGI OG MANUS

Dette er dem som rett og slett lager forestillingen! De instruerer barna og jobber med regi og manus.  I denne gruppa bør man ha stort engasjement og gjerne tidligere erfaring fra teater.

SCENOGRAFI

Denne gruppa bygger kulisser til de ulike forestillingene. Gruppen arbeider etter tegninger og instruksjoner fra regissøren av den aktuelle oppsetting.

KOSTYME & SMINKE

Denne gruppen sørger for at alle ser ut som de skal når teppet går opp! Kostymegruppen sminker barna, syr og lager alle kostymene til forestillingene.

MARKEDSFØRING

Hovedoppgaven til denne gruppen er å fylle salen med publikum! De tar seg av annonsering i alle medier, både trykket og digitalt. Denne gruppen har også ansvaret for sosiale medier og nettsider.

REKVISITTER

Denne gjengen skaffer alle rekvisitter som trengs til den aktuelle forestillingen. De samarbeider tett Scenografi gruppen.

TEKNSIK

Teknisk har ansvar for lyd og lys! De rigger arrangementet og styrer lyd og lys under forestillinger. De hjelper også til med det tekniske innen opptak og videoproduksjon.

Vedtekter

Vedtektene for Madsebakken Teater ble vedtatt på årsmøte 11. juni 2019.

1. Teatergruppas navn er Madsebakken Teater. Adresse følger leder.

2. Formål

Madsebakken Teater har til formål:

 • Å gi barn og ungdom, fra Madsebakken skolekrets, et teatertilbud i nærmiljøet.
 • Fremme interesse for teatervirksomhet
 • Fremme positiv sosial aktivitet

3. Medlemskap
Medlemmer tas opp etter skriftlig påmelding. Styret vurderer nye påmeldinger kontinuerlig ut fra gruppas størrelse og behov. Minst en av foreldrene må forplikte seg til å ta arbeidsoppgaver i teatergruppa. Tilbudet gjelder for elever fra 4 klasse.

Det er mulig for familier eller enkelt medlemmer å være støttemedlem i Madsebakken Teater.

Årsmøtet fastsetter strukturen rundt medlemskap.

4. Kontingent
Årsmøtet fastsetter kontingent.

5. Styret og dets oppgaver
Teatergruppa har et styre på minst 5 medlemmer.

Fast styreverv skal være leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret velges av årsmøtet. Alle valg gjelder fram til neste årsmøte. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er tilstede.

Alle medlemmer av styret velges for 2 år om gangen, med overlapp.

Styret har til oppgave

 • Ivareta medlemmenes interesse
 • Sørge for den daglige ledelsen av teatergruppa
 • Skaffe midler til drift
 • Sette opp budsjett innen januar og budsjett til årsmøte
 • Opptak av nye medlemmer
 • Ansvar for repertoar
 • Ansvar for gjennomføring av forestilling
 • Ansvar for PR

6. Årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøte holdes innen 1. april hvert år. Det sendes innkalling 14 dager før årsmøte. Nytt styre tiltrer ved årsmøtets avslutning.

Årsmøtet behandler

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Revidert budsjett
 • Valg (styre og revisor)
 • Eventuelt andre saker som ønskes behandlet av årsmøte. Slike saker må være styre i hende senest 8 dager før årsmøte. For øvrig behandles saker styret ønsker behandlet av årsmøte.

Vedrørende stemmerett på årsmøtet: En(1) foreldrestemme pr skuespiller.

7. Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest 1 mnd. før årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

8. Oppløsing
Årsmøte, med 2/3 flertall, kan vedta oppløsing av teatergruppa. Teatergruppas midler (kontanter) settes i et fond som administreres av kulturkontoret i Kongsberg. Midler fra fondet kan søkes av personer som utdanner seg innenfor teater. Det oppløsende årsmøte vedtar kriterier for tildelingen.

Foreningens eiendeler tilfaller Madsebakken skole i sin helhet.